کلیدواژه‌ها = تاریخ بیهقی
تعداد مقالات: 5
1. تاریخ بیهقی و علوم و فنون نظامی

دوره 48، شماره 4، بهار 1394، صفحه 89-114

رضا رفائی قدیمی مشهد؛ زهرا اختیاری


2. بررسی متن نامة مسعود غزنوی به ارسلان‌خان در تاریخ بیهقی با روش تحلیل گفتمان انتقادی

دوره 47، شماره 1، تابستان 1393، صفحه 71-102

محدّثه قدسی؛ دکتر محمّدجعفر یاحقیّ؛ دکتر مه‌دخت پورخالقی‌چترودی


3. تحلیل شخصیّت شناسانۀ ابوالفضل بیهقی بر اساس تاریخ بیهقی

دوره 47، شماره 4، تابستان 1393، صفحه 83-110

سمیه عطاردی؛ مه دخت پورخالقی چترودی؛ حسین حسن آبادی