کلیدواژه‌ها = تاریخ بیهقی
تاریخ بیهقی و علوم و فنون نظامی

دوره 48، شماره 4، بهمن 1394، صفحه 89-114

رضا رفائی قدیمی مشهد؛ زهرا اختیاری


تحلیل شخصیّت شناسانۀ ابوالفضل بیهقی بر اساس تاریخ بیهقی

دوره 47، شماره 4، بهمن 1393، صفحه 83-110

سمیه عطاردی؛ مه دخت پورخالقی چترودی؛ حسین حسن آبادی


بررسی متن نامة مسعود غزنوی به ارسلان‌خان در تاریخ بیهقی با روش تحلیل گفتمان انتقادی

دوره 47، شماره 1، خرداد 1393، صفحه 71-102

محدّثه قدسی؛ دکتر محمّدجعفر یاحقیّ؛ دکتر مه‌دخت پورخالقی‌چترودی