کلیدواژه‌ها = تاریخ بیهقی
تاریخ بیهقی و علوم و فنون نظامی

دوره 48، شماره 4، فروردین 1394، صفحه 89-114

رضا رفائی قدیمی مشهد؛ زهرا اختیاری


بررسی متن نامة مسعود غزنوی به ارسلان‌خان در تاریخ بیهقی با روش تحلیل گفتمان انتقادی

دوره 47، شماره 1، مرداد 1393، صفحه 71-102

محدّثه قدسی؛ دکتر محمّدجعفر یاحقیّ؛ دکتر مه‌دخت پورخالقی‌چترودی


تحلیل شخصیّت شناسانۀ ابوالفضل بیهقی بر اساس تاریخ بیهقی

دوره 47، شماره 4، تیر 1393، صفحه 83-110

سمیه عطاردی؛ مه دخت پورخالقی چترودی؛ حسین حسن آبادی