بررسی و تحلیل کتاب‌شناسی فردوسی از سال 1357 تا سال 1387

نوع مقاله : مقاله پژوهشی.

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی، ‌واحد تهران مرکز

2 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکز

چکیده

این مقاله به بررسی و تحلیل کمی و کیفی پژوهش های فردوسی شناسی پرداخته و هدف آن توصیف، تحلیل و طبقه بندی کلیة کتاب هایی است که پس از انقلاب اسلامی در زمینة فردوسی و شاهنامة او نگاشته شده است. دستاورد های این پژوهش نشان دهندة آن است که تمام آثار و تألیفات فردوسی شناسی را می توان در سه دستة اصلی: پژوهش های بنیادی، کاربردی و توسعه ای، و در 14 شاخة جزیی تر قرار داد. درگروه اول نویسندگان به تبیین و تحلیل مسائل مفهومی در شاهنامه پرداخته‌اند؛ درگروه دوم زمینه های پژوهش را دربارة شاهنامه و فردوسی، به طریق علمی ـ پژوهشی، فراهم آورده اند و در گروه سوم پژوهش های دیگران را دربارة فردوسی و شاهنامه، در ابعاد مورد نظر، توسعه بخشیده اند. چشم انداز پژوهش نشان دهندة آن است که بیشترین پژوهش ها با روش تحلیلی انجام یافته است. روش این پژوهش توصیفی ـ تحلیلی است که با تکیه بر منابع کتابخانه ای انجام شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Survey and Analysis of the Bibliography on Ferdowsi (1979- 2009)

نویسندگان [English]

  • Maryam Sadeghi Givi 1
  • Zahra ghorbanipour 2
چکیده [English]

The present article examines researches on Ferdowsi, through a descriptive- analytical method, concentrating on their quality as well as quantity, to describe, analyze, and classify those written after the Islamic Revolution of Iran. The outcomes of this study produce the result that all publications on Ferdowsi may be classified into three main, and fourteen sub groups. The three main categories of these researches are: applied, basic, and developmental. In the first group, authors analyze the conceptual issues in the Shāh-nāme, while the second group has paved the way for academic researches on Ferdowsi and Shahnāme, to provide a foundation for further researches on the issue. The third group consists of those that have improved and developed other researches on Ferdowsi and Shahnāme. The conclusion illustrates that most of the aforementioned studies have conducted an analytical approach.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Shāh-nāme
  • Bibliography
  • Applied researches
  • Basic researches
  • Extensive researches
CAPTCHA Image