دوره و شماره: دوره 44، شماره 2، بهار 1390 

مقاله پژوهشی.

1. ساختارشناسی تطبیقی داستان رستم و اسفندیار در نهایةالارب و شاهنامه

صفحه 1-32

محمّد جعفر یاحقّی؛ سیّد حسین فاطمی؛ مه دخت پورخالقی چترودی؛ رقیه شیبانی فر


4. قصه شناسی نوش آفرین نامه

صفحه 81-98

حسن ذوالفقاری؛ بهادر باقری؛ صدیقه مهرانفر


6. سرچشمه‌های فکری رمز و تصویر در معارف بهاءولد

صفحه 123-156

سیّد حسین فاطمی؛ تقی پورنامداریان؛ عبدالله رادمرد؛ مهدی پرهام


7. فعل در رمان جای خالی سلوچ و منشأ آن

صفحه 157-173

غلامرضا مستعلی پارسا؛ زهره اله دادی دستجردی؛ مرتضی دولت آبادی