دوره و شماره: دوره 44، شماره 3 - شماره پیاپی 174، آبان 1390