مبارک فال (نسخۀ نویافتۀ سن ژوزف)

نوع مقاله : مقالۀ پژوهشی

نویسنده

چکیده

شناسایی و چاپ شاهنامۀ نسخۀ سن ژوزفِ بیروت (احتمالاً کتابت اواخر قرن هفتم و اوایل قرن هشتم) رویداد مبارکی در متن شناسی شاهنامه است. این دست نویس مهم در کنار سایر نسخه‌های معتبر مانند فلورانس (614)، لندن (675)، طوپقاپوسرای (731)، لنینگراد (733)، قاهره (741) و ترجمۀ عربی بنداری می تواند در کار تصحیح حماسۀ ملی ایران مفید باشد. نگارنده در مدت هفت ماه، تصحیح خویش از شاهنامه (اصفهان، شاهنامه پژوهی،1379، پنج جلد) را با ضبط‌های این نسخۀ نویافته مقایسه کرده و حدود هفتصد مورد اختلاف یافته است. در این مقاله، صد و شش مورد از این تفاوت‌ها برای آگاهی شاهنامه پژوهان ذکر و بررسی می شود تا شاید در رسیدن به متنِ نزدیک به اصلِ شاهنامه به کار آ

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Auspicious Manuscript: The New-Found Saint-Joseph Edition of the Shāh-nāmeh

نویسنده [English]

  • Mostafa Jeyhuni
چکیده [English]

The discovery and publication of Saint-Joseph manuscript of Beirut is a very important event in Shāh-nāmeh studies. In addition to other valid versions like Florence manuscript (614 A.H.), London manuscript (675 A.H.), Topkapi Palace of Istanbul manuscript (731 A.H.), Leningrad manuscript (733 A.H.), Cairo manuscript (741 A.H.), and Arabic translation of Bondāri (621 A.H.), this version may be very suitable in editing the Shāh-nāmeh. The author has compared it with his own edition (Esfehan, Shāh-nāmeh studies 1379, five volumes) during seven months and has found approximately 700 differences. The present essay examines 106 cases to inform the scholars about some of the differences. It is hoped that this new-found edition will pave the way for a more authoritative edition of the Shāh-nāmeh.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Shāh-nāmeh
  • edition
  • Saint-Joseph manuscript
  • Jeihooni’s edition
CAPTCHA Image