دوره و شماره: دوره 44، شماره 4، زمستان 1390 
4. سرقت ادبی عبدالواسع جبلی از دیوان سنایی

صفحه 85-106

محسن شریفی؛ مه دخت پورخالقی چترودی