وضعیت آموزش درس فارسی عمومی در نظام آموزش عالی بر اساس مولّفه های اصلی برنامه درسی

نوع مقاله : مقالۀ پژوهشی

نویسندگان

فردوسی مشهد

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، بررسی وضعیت درس فارسی عمومی از دیدگاه دانشجویان کارشناسی دانشگاه فردوسی مشهد بود. در این پژوهش به لحاظ ماهیت موضوع و اهداف پژوهش از روش توصیفی- پیمایشی استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که از دیدگاه دانشجویان کارشناسی، درس با تحقّق اهداف تعیین شده فاصله دارد، اما در مولفة تدریس و فعّالیّت‌های کلاسی موفق عمل کرده است و دانشجویان از منابع یادگیری معرفی شده و سهولت تهیه آن و در حیطه ارزشیابی و نگرش رضایت داشته‌اند. همچنین، بین نمرات دانشجویان دختر و پسر در مولّفه‌های پژوهش تفاوت معناداری مشاهده نشد. نتایج ارزشیابی t مستقل نشان داد که در مولّفه اهداف، محتوا، تدریس و فعّالیّت‌های کلاسی، منبع یادگیری و نگرش و قضاوت بین رشته‌های علوم انسانی و رشته‌های غیر علوم انسانی تفاوت معناداری وجود ندارد، اما در مولّفه ارزشیابی، تفاوت معناداری مشاهده شد، به طوری که میانگین نمرات دانشجویان رشته‌های علوم انسانی بالاتر بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

State of Teaching General Persian Literature Course in Higher Education System Based on Main Components of Curriculum

نویسندگان [English]

  • Mohammad Reza Ahanchian
  • Afsaneh Abdoli
چکیده [English]

The purpose of the study was examining the quality of the compulsory course of General Persian Literature in a selected number of undergraduate students at Ferdowsi University. To conduct it, a field study method was used. Findings showed that the undergraduate students believed that passing the course has not helped them achieve the set goals and meet their needs and interests. However, the results showed that the respondents evaluated teaching and classroom activities positively. Students were satisfied with the offered learning resources and expressed relative satisfaction with the evaluation method. In all research items, findings indicated that there was not a significant difference between male and female respondents. The results of the evaluation of the independent t-test for the mean scores of respondents who studied in non-humanities-dependent and humanities-dependent faculties showed that in all research items there was no meaningful difference in the items of aims, contents, teaching and classroom activities, learning resource and attitude. In contrast, there was a significant difference between students who studied in non-humanities-dependent and humanities-dependent faculties for all research items and the mean scores of the second group was higher than those of the first.

کلیدواژه‌ها [English]

  • General Persian Literature course
  • undergraduate students
  • Ferdowsi University of Mashhad
CAPTCHA Image