سرچشمه‌های فکری رمز و تصویر در معارف بهاءولد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی.

نویسندگان

1 فردوسی مشهد

2 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

چکیده

بهاء‌ولد به منظور بیان تجربههای عرفانی خویش، تصاویر و رمزهای خاص خود را ابداع کرده است. تخیلات مصور شده او را میتوان حاصل حالات و رویدادهای خلوت و به عنوان دریافتی شهودی از عالمی مثال گونه قلمداد کرد که در روان شناسی تجارب عرفانی، از آن به دیدار با خویشتن تعبیر میشود. این جستار در تحلیل و ماهیت شناسی رمزهای بهاءولد در معارف و در مسیر شناخت سرچشمه‌های تخییل و خاستگاه‌های جوشش این تصاویر، نشان می‌دهد مبنای تصویرها و رمزهای بهاء ولد معیت الله با اوست. وی با درک این معیت، به حال اتحاد می‌رسد و با دیدگاهی کل نگر، ضمن تعمیم این حال به جهان بیرون، خوشی و لذت ناشی از آن را نیز به همة عناصر هستی نسبت میدهد. او در حقیقت، مزه گرفتن خود در این تجارب را نموداری از همراهی و یگانگی صانع خاص با مصنوع عام میداند. مستند بهاءولد در این باره نظریه‌ای است مبتنی بر کمال که نوعی تکلیف فراگیر از سوی حق برای اجزای هستی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Fountainhead of the Concepts beyond the Symbols and Imagery in Baha-e-Valad's Maaref

نویسندگان [English]

  • Sayed Hosein Fatemi 1
  • Taghi pornamdarian 2
  • Abdollah Radmard 1
  • Mehdi Parham 1
چکیده [English]

In order to express his visionary experiences, Baha-e-valad has innovated his own symbols and imagery. Such illustrations of imagination may be interpreted as the product of his intuitive experiences of visits to the realm of Ideas referred to as a vision of one's Self in psychological, mystic terms. The present study, in an attempt to study and analyze the nature of the symbols in Baha-e-Valad's Maaref, and to shed light on the origins of his images, reveals that the clue to these images and symbols is the Companionship of God with him. It is through realizing such a Divine Companionship that he achieves the Divine Unification, while in a holistic view, extending such an experience to the whole universe, he attributes its resulting exaltations to all the elements in the universe. In fact, he interprets his taste of the Divine as a manifestation of the Companionship and Unification of the Unique Creator with the lay creature, evidenced on the basis of a theory of Perfection according to which all elements of the universe are assigned a divine duty.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Baha-e-valad
  • symbol
  • Maaref
  • Emage
  • Companionship
  • Unification
CAPTCHA Image