انسان گرایی در نمایشنامه های توفیق الحکیم

نوع مقاله : مقالۀ پژوهشی

نویسنده

چکیده

توفیق الحکیم، نمایشنامه نویس معاصر مصری، که به عنوان پدر نمایشنامه نویسی عربی شناخته شده است، با درک نیاز عصر حاضر به لزوم جستجوی بیشتر در شناخت ابعاد وجودی انسان و کوشش برای پرورش او، درونمایة اصلی نمایشنامه های خود را پرداختن به شخصیّت انسان قرار داده است. وی با بهره گیری از نظریه‌های انسان گرایی در برخی مکاتب ادبی- فلسفی غرب و آمیختن آن با آموزه های دینی و اسطوره های شرقی، بر آن بود تا به‌طور غیرمستقیم، الگوی مطلوبی از یک انسان را به خوانندگان آثار خود معرّفی نماید و بر آنان تأثیر گذارد. در این نوشتار درونمایه های انسانی نمایشنامه های وی مورد بررسی قرار گرفته و کوشش شده تا آن دسته از ابعاد وجودی انسان که مورد توجه توفیق الحکیم بوده است، مورد بازخوانی قرار گیرد.

عنوان مقاله [English]

Humanism in the plays of Tawfigh Al-Hakim

چکیده [English]

Tawfigh Al-Hakim is a contemporary Egyptian playwright who is known as the father of Arabic playwriting. He felt the need to search about the human character and its dimensions, so, this issue, has been the major them in his plays. Through benefiting from humanistic theories in some Western literary and philosophical schools, he has combined them with religious issues and Eastern mythology to introduce an accepted model of human being to his readers. The writers of this article have studied humanistic themes in the plays of Tawfigh Al-Hakim and have introduced those aspects of human dimensions, he has used in his playwritings.

CAPTCHA Image