نفوذ مولانا در شبه قارّه

نوع مقاله : مقالۀ پژوهشی

نویسنده

چکیده

مولانا، افتخار حوزة زبان فارسی، از شاعران و متفکّران بزرگی است که فلسفة خودی و اندیشه‌های تصوّف را در قالب شعر به زیباترین وجه به جهانیان عرضه نمود و بسیاری را گرویدة خود کرد.حماسة عرفانی او از بسیاری جهات برای عرفا و اهل نظر، بازتاب طنین جوانمردی و اخلاق شهسواری و تاریخی داشته و طیّ قرنها، بسیار مورد توجّه و دقّت نظر قرار گرفته است. مولانا اگر چه به شبه قارّه نرفت لکن چنان مردم این منطقه با او آشنایی داشته و دارند که گویا فرزند این خاک و بوم بوده و هادی و راهنمای آنان واقع می‌شده است. وی، رابطة روحانی و معنوی با مردم آن دیار داشته، وگرچه امروز درحیات نیست و مزارش در دسترس طالبین وی قرار ندارد هر انسان فهمیده و عاشق حق و حقیقت آن وادی، از عشق و محبت او دم می‌زند و از افکار او دل مردم و بخصوص اهل دانش و خرد می‌تپد. اندیشة مولانا، قبل از نفوذ در عامة مردم، دانشمندان شبه قارّه را متأثر کرد و بسیاری از اندیشمندان و صاحبان ذوق، او را مرشد خود خوانده‌اند. در این پژوهش، گوشه‌ای از این تأثیر و تأثرات از شخصیّت مولانا و مثنوی شریف، مطالعه می‌شود و برخی از چهره‌های دانش و ادب و عرفان که از او تأثیر گرفته‌اند معرفی می‌شوند.

عنوان مقاله [English]

The influence of Mawlana in the subcontinent

چکیده [English]

Mawlana is one of those great Persian poets who has expressed the mystic ideas and philosophy in the form of poetry. His philosophy has also attracted and influenced many thinkers and intellectuals of the world. Mawlana has never been in the subcontinent, but people of this area have been very familiar with him and he has acted as their master and guide. The writer of this article has studied the influence of Mawlana in this area and introduces some great people who have been under his influence.

CAPTCHA Image