ترکیبهای فعلی زبان روسی و نحوة بیان آنها در زبان فارسی

نوع مقاله : مقالۀ پژوهشی

نویسنده

چکیده

«ترکیب واژه یا ترکیب واژگانی» مانند جمله از واحدهای اصلی نحو است که در زبان فارسی نیز همانند زبان روسی، اهمیت ویژه‌ای در ساخت جمله دارد. ترکیب واژه‌ها در زبان روسی از لحاظ ساختار به سه دسته تقسیم می‌شوند: ترکیبهای فعلی، اسمی و قیدی. در این مقاله تلاش شده است نحوة بیان ترکیبهای فعلی زبان روسی در زبان فارسی مورد بررسی قرار گیرد. این مقاله بر اساس ترکیبهای فعلی زبان روسی و ترجمه‌های آنها در زبان فارسی نوشته شده است.

عنوان مقاله [English]

Combination of verbs in Russian language and their translation in Persian language

چکیده [English]

Like sentences, combination of words is the main part of syntax in Persian language as well as in Russian language and plays an important role in sentence structures of these languages. Combination of words in Russian language is divided into three categories: verbal combinations, nominal and adverbial combinations. The writers of this article have studied combination of verbs in Russian language and their translation in Persian language.

CAPTCHA Image