دوره و شماره: دوره 41، شماره 1 - شماره پیاپی 160، اردیبهشت 1387 
تأثیر فرهنگ در سبکهای غالب یادگیری ادراکی

صفحه 59-73

حسینی فاطمی ، پیشقدم حسینی فاطمی ، پیشقدم