مقوله‌های زبانی در علم صرف روسی

نوع مقاله : مقالۀ پژوهشی

نویسنده

چکیده

در نتیجۀ مطالعۀ دستوری واژه در حوزۀ علم صرف روسی، دو نوع مقولۀ زبانی از یکدیگر متمایز می‌شوند. این دو مقوله عبارتند از: «مقولۀ دستوری» و «انواع لغوی-دستوری». تعیین مقوله‌های دستوری با استناد به یک سری خصوصیّات دستوریِ واژه انجام می پذیرد. زبان شناسان و دستور نویسان روس با لحاظ نمودن معیارهای متفاوت، مقوله‌های دستوری را به انواعی تقسیم می‌کنند. در تعیین انواع لغوی‌دستوری، علاوه بر خصوصیّات دستوری، یک سری خصوصیّات لغوی و معنایی نیز در نظر گرفته می‌شوند. انواع لغوی-دستوری را در ارتباط با واژه ها باید یک مقولة درون طبقه‌ای دانست که در درون اقسام کلمة مختلف مشخص می‌شوند.

عنوان مقاله [English]

Language categories in Russian morphology

چکیده [English]

When studying Russian morphology, one can distinguish two categories. These categories are “grammatical” and “lexico-grammatical”. Grammatical categories can be specified through a series of grammatical features of words. Considering different criteria, Russian grammarians and linguists divide grammatical categories of their language into different types. In determining lexico-grammatical types, in addition to a series of grammatical features, they also consider a series of lexico-semantic features as well. The lexico-grammatical type is determined in the different forms of parts of speech.

CAPTCHA Image