بررسی مشکلات یادگیری افعال حرکتی روسی برای فارسی زبانان(با تأکید بر ویژگی نمود فعل)

نوع مقاله : مقالۀ پژوهشی

نویسنده

چکیده

مبحث افعال حرکتی درزبان روسی از جمله مباحث پیچیده‌ای به‌شمار می‌رود که اکثر فارسی زبانان در آغازِ یادگیری این افعال و نیز گاهی در مراحل بالاتر فراگیری با دشواریهایی روبرو می‌شوند. این دشواریها اغلب در دو مرحله نمایان می‌شود: 1. فهم و درک معنای لغوی و دستوری افعال حرکتی روسی و چگونگی کاربرد آنها در خود زبان روسی؛ 2. مرحلة انتقال معنای افعال حرکتی از زبان روسی به فارسی در هنگام ترجمه. به نظر می‌رسد دلیل این دشواریها مربوط به تفاوتهایی است که به صورت کلی بین دو زبان ازنظر ویژگیهای ساختاری، معنایی و دستوری وجود دارد. دراین مقاله ضمن بررسی کلی چگونگی کاربرد افعال حرکتیِ بدون پیشوند، سعی شده است نقش معنایی و دستوری پیشوندهای فعلی در ترکیب با افعال حرکتی مورد تجزیه و تحلیل قرارگیرد. در ادامه مشکلات مربوط به کاربرد این گروه از افعال روسی برای فارسی زبانان مورد بررسی قرارگرفته و تناقضات موجود در زمینة چگونگی کاربرد افعال حرکتی روسی برای فارسی زبانان ریشه یابی شده است. در نهایت سعی شده راهکارهایی برای رفع و یاحداقل تقلیل مشکلات مربوط به کاربرد این گروه از افعال ارائه شود.

عنوان مقاله [English]

Russian language for Persian learners A research on the difficulties of learning motion verbs of

چکیده [English]

Since motion verbs of Russian language is one of those complex issues in Russian language syntax, Iranian students who are learning Russian language face problems when learning this grammatical category. These problems in learning appear in two stages. a)The stage of learning and understanding the meaning of these verbs in the Russian language itself; b) The stage of transition of these verbs from Russian language into Persian language when translating texts into Persian. It seems that the difficulties regarding the learning of these verbs are related to the structural, semantic and syntactical differences between these two languages. The writer of this article has studied these verbs and the related difficulties when translating texts from Russian into Persian language.

CAPTCHA Image