بررسی پیوند میان جنبههای انسانی و فراطبیعی اژدهای «گندرو» بر مبنای ارتباط این اژدها با اسطوره آب

نوع مقاله : مقالۀ پژوهشی

نویسندگان

1 فردوسی

2 فردوسی مشهد

چکیده

«گندرو» اژدهایی است که گرشاسب، پهلوان معروف ایرانی، او را در جنب دریای فراخکرت میکشد. این اژدها علاوه بر ایفای نقش در اوستا و کتب پهلوی، در کتب دورة اسلامی جنبة انسانی مییابد. گندرو در سنت اساطیری هند جنبة اهورایی دارد و به عنوان یک نیمه خدا مطرح میگردد. تا کنون کاری شایسته در زمینة ایجاد ارتباط بین دو جنبة فراطبیعی و انسانی او، و نیز ارتباط بین گندرو و گندهروای هندی صورت نگرفته است. این جستار کوشش کرده است تا گندرو را به عنوان حیوانی آبی که دارای ما به ازای خارجی است، مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد و همچنین ضمن ایجاد ارتباط بین دو رویۀ وجودی گندرو، ارتباط رویۀ انسانی این اژدها را با آب و نقش آن را به عنوان توتم گروهی از اقوام باستانی، در تمدن هند و ایرانی، بررسی کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Relationship between the Human and Supernatural Aspects of Gandarw Dragon Based on Its Ties with Water

نویسندگان [English]

  • Jalal-al-din Gorgij 1
  • Farzad Ghaemi 2
1
2
چکیده [English]

Gandarw is a dragon that Garshasp, the legendary Iranian paladin, killed him beside the Farakhkart sea. He appears as a dragon in the Avesta and Pahlavi books but he is viewed as a human being in the books of the Islamic period. Gandarw possesses divine attributes and is deemed to be a demigod in the Indian mythological traditions. As yet, there has not been any significant work to adequately address the relationship between both the human and supernatural aspects of the dragon and also the relationship between Gandarw and the Indic Gandharva. The present research is an attempt to study Gandarw as an aquatic creature and to relate its human aspect with water. It also intends to examine its role as a totem for ancient peoples in the Indo-European civilization.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Gandarw
  • "Pishine" sea
  • Farakhkart sea
  • Gandharva tribe
  • Water
CAPTCHA Image