دوره و شماره: دوره 46، شماره 2 - شماره پیاپی 181، شهریور 1392