قطعیت بالای متن و قاطعیت نویسنده در سبک نامه نگاری غزالی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی.

نویسنده

فردوسی مشهد

چکیده

مقوله‌های نحوی در سبک‌پژوهی، بهویژه در شاخه هایی که به بررسی رابطة قدرت می پردازند از جمله سبک شناسی انتقادی اهمیت بسیار دارد. در تحقیق حاضر با طرح این پرسش که میزان قطعیت متن و قاطعیت نویسنده در نامه نگاری امام محمد غزالی چگونه است، به تجزیه و تحلیل وجهیت (به طور خاص انواع وجه در مقولة فعل) در سبک نامه نگاری غزالی پرداخته و کارکرد این مؤلفة سبکی را در رابطة بینافردی نویسنده و مخاطب بررسی نموده ایم. فرض تحقیق این است که در نامه نگاری او متن از قطعیت بالایی برخوردار است و نویسنده به صاحبان قدرت از موضع اقتدار نامه نوشته است. این پژوهش به روش توصیف آماری انجام شده و نتایج تحقیق نشان می دهد که درصد بالای وجه شناختی در کنار درصد بالای وجه امری مجموعاً تقویت کنندة موضع اقتدار نویسنده در مقابل نهاد قدرت است. قطعیت بالای متن در نامه نگاری غزالی در حالی که متأثر از موقعیت غزّالی به عنوان عالم صاحب نام دینی و فقیه بزرگ شافعی است، بر افزایش اقتدار او نیز تأثیرگذار است. علاوه بر تأیید فرضیة پژوهش، نتیجة دیگر تحقیق این است که در بافت علوم دینی، نحو محافظه کار برجسته است. هدف پژوهش این است که بررسی ویژگی های سبکی در درون بافت موقعیتی متن و پرداختن به نقش یا کارکرد مؤلفه های سبکی را نشان دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Text Certainty and Author’s Decisiveness in Ghazali’s Letter-Writing Style

نویسنده [English]

  • Maryam Dorpar
چکیده [English]

In stylistics, analysis of syntactic categories is very important especially in the branches that examine the power relationships such as critical stylistics. The present paper considers the question of text certainty and author’s certitude in Ghazali’s letters. Using statistical methods, the study analyzes modality and examines the impact of this stylistic feature on the interpersonal relationship of the author and his addressees. The results show how the high percentage of both cognitive and imperative modes asserts the authority of the author’s position vis-à-vis the power institution. The high certainty of the texts surely emanates from Ghazali’s position as a high-ranking Shafi'i scholar and, in turn, enhances his authority. The purpose of this study is to show the role of stylistic features in a contextual study of Ghazali’s letters.

کلیدواژه‌ها [English]

  • stylistics
  • types of modality
  • Ghazali’s letters