دوره و شماره: دوره 46، شماره 4، بهار 1392 

مقاله پژوهشی.

1. تحلیل شناختی استعاره های عشق در غزلیات سنائی

صفحه 1-30

سیّد مهدی زرقانی؛ محمد جواد مهدوی؛ مریم آباد