دوره و شماره: دوره 46، شماره 4، اردیبهشت 1392 

مقاله پژوهشی.

تحلیل شناختی استعاره های عشق در غزلیات سنائی

صفحه 1-30

سیّد مهدی زرقانی؛ محمد جواد مهدوی؛ مریم آباد