بررسی تطبیقی سیرالعباد سنایی غزنوی و رسالة الغفران ابوالعلاء معرّی از دیدگاه فرجام شناسی

نوع مقاله : مقالۀ پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه فردوسی

2 دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده

یکی از جنبه‌های غالب در آثاری نظیر سیرالعباد و رسالۀ الغفران، که مبنای روایی در آن ها سفر روح است، فرجام‌شناسی است. در این جستار مطالعۀ این موضوع، با گذری بر مفهوم فرجام‌شناسی و نگاهی مختصر به انعکاس آن در باورهای ملل و ادیان مختلف آغاز گردیده و با بررسی تطبیقی سیرالعباد و رسالۀ الغفران در سه قطب فرجام‌شناسی یعنی فرجام‌شناسی در ساختار کلی روایت، استفاده از رمزهای عالم ماده و بهره گیری از مبانی عقیدتی، جهت نیل به اهداف تحقیق ادامه یافته است. مقایسۀ این دو اثر بر اساس مکتب آمریکایی در حوزۀ مطالعات تطبیقی صورت گرفته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Comparative Study of the Concept of Eschatology in Sanā'ī Ghaznavi’s Seir al-Ebād and Abul ʿAla Al-Maʿarri’s Risālat al-ghufrān

نویسندگان [English]

  • Ali Ziaoddini 1
  • Mahindokht Farrokhnia 2
1
2
چکیده [English]

Eschatology is a dominant theme in Sanā'ī Ghaznavi’s Seir al-Ebād and Abul ʿAla Al-Maʿarri’s Risālat al-ghufrān - two works from the world of Islam in which the narrative structure is based on the journey of the soul. This study examines the concept of eschatology and briefly deals with the beliefs of different cultures and religions. It then proceeds with the study of three aspects of eschatology in the two mentioned works. The study includes eschatology in the narrative structure of the works, eschatological symbols, and ideological beliefs underlying the notion of eschatology.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Abul ʿAla Al-Maʿarri
  • Risālat al-ghufrān
  • eschatology
  • Sanā'ī Ghaznavi
  • Seir al-Ebād
CAPTCHA Image