تحلیل شناختی استعاره های عشق در غزلیات سنائی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی.

نویسندگان

Ferdowsi University Of Mashhad

چکیده

این مقاله به بررسی استعاره هایی می پردازد که با محوریت بن مایة عشق در غزلیات سنائی آمده اند. مبنای نظری مقاله، نظریة استعاره های مفهومی است که استعاره را از حدّ شگردی بلاغی به سطح ابزاری برای تفکر و شناخت ارتقا داده است. در ابتدا گزارش دقیقی از استعاره های عشق در غزلیات سنائی ارائه داده ایم. آن گاه استعاره ها را بر اساس نوع مضمون به سه گروه تقسیم کرده ایم: استعاره هایی که تصویر روشنی از عشق ارائه می-دهند، آن ها که صفات و ویژگی های منفی برای عشق اعتبار کرده اند و استعاره های دوپهلو. سپس به تحلیل شناختی هر گروه پرداخته ایم. پایان بخش مقاله بررسی شگردهای بلاغی سنائی در ساختن استعاره ها عموماً و استعاره های شناختی خصوصاً است که کمک می کند از زاویه ای دیگر، استعاره های مفهومی عشق در شعر سنائی را بررسی کنیم. بخش پایانی مقاله در عین حال نشان میدهد که چطور با تغییر زاویه دید، می توان به تحلیل های گوناگون و گاه ناهمگون رسید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Cognitive Analysis of Love Metaphors in Sanā'ī’s Ghazals

نویسندگان [English]

  • Seyed Mehdi Zarghani
  • Mohammad Javad Mahdavi
  • Maryam Abad
چکیده [English]

This article studies the metaphors in Sanā'ī’s ghazals with the pivotal theme of love. The theoretical basis of the article is the theory of conceptual metaphor which has elevated metaphor from a mere rhetorical technique to a device of cogitation and cognition. At first, we present the principles of the theory considering the key words and terms coined by cognitive linguists and then give a detailed account of love metaphors in Sanā'ī’s poems. Next, based on the thematic type, we categorize the metaphors into three groups: the metaphors which express a positive view of love, the ones which designate love as having negative characteristics and features and the double-edged metaphors. Subsequently, we analyze each group cognitively. The next entry is the aesthetic and rhetorical study of the metaphors under which we elucidate the main techniques as employed by Sanā'ī , the innovator of the rhetoric of mystical ghazal.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sanā'ī Ghaznavi
  • conceptual metaphors
  • mystical ghazal
  • love
CAPTCHA Image