تحلیل پیرامتنی نسبت عنوان با متن شعر در مجموعۀ «هزارۀ دوم آهوی کوهی»

نوع مقاله : مقاله پژوهشی.

نویسندگان

1 دانشگاه نیشابور

2 دانش آموخته دکتری زبان و ادبیات فارسی

چکیده

پیرامتن، زمینۀ ورود به متن و اولین صحنۀ مواجهۀ خواننده با اثر ادبی است. مواردی نظیر نام نویسنده یا خالق اثر، عنوان اثر، جلد اثر، انتشارات، مقدمه و ...، در ابتدای ورود به هر متن، باعث می‌شود نگاه مخاطب در شناخت اثر، منحصر به موضوعات خاصی گردد. یکی از مهمترین معیارهای پیرامتنی در اثر ادبی، عنوان اثر است. تأثیر عنوان بر شناخت مخاطب از معنا و مفهوم اثر، دانشی را به نام «عنوان‌شناسی» پدید آورد. توجه به نقش عنوان در انتقال مفهوم و تعیین چارچوب کلی اثر، باعث شده شاعران و نویسندگان در گزینش عنوان، حساسیت ویژه‌ای داشته باشند. شفیعی کدکنی از شاعران معاصر ایران است که کوشیده عناوین اشعار خود را با وسواس خاصی انتخاب کند. در پژوهش حاضر ویژگیهای سبکی عناوین مجموعه شعر «هزارۀ دوم آهوی کوهی» شفیعی کدکنی با روش تحلیل محتوای کیفی بررسی شده است. از کاربست این نوع بررسی در ارتباط عنوان با متن اثر و همچنین از نظرگاه زیبایی شناسی انتخاب عناوین در مجموعه شعر یاد شده، این نتایج حاصل شد که عنوان در شعر شفیعی پیوندی ناگسستنی با متن شعر دارد و در موارد بسیاری از راه عنوان میتوان اندیشه و شعر شاعر را تحلیل کرد. ازنظر سبکی، گزینش عنوان در شعر شفیعی بر پایۀ سه شاخص زبانی، ادبی و محتوایی است. بررسی رابطۀ عنوان با متن در مجموعه شعر هزارۀ دوم آهوی کوهی، دریچه‌ای نو از درون‌مایه اثر و جهان‌بینی نویسنده به روی مخاطب می‌گشاید که شاید بدون توجه به‌عنوان میسر نبود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Analysis of Para text in the relation between topic and text in the Hezareh Dovom Ahoye Kohi (the deer second millenary)

نویسندگان [English]

  • Seyyed Ali Seraj 1
  • Abdollah Hakim 2
1 neyshabur university
2 PhD in Persian language and literature
چکیده [English]

Para text is an inner background to text and the first scene that a reader opposed to an Oeuvre. The materials like the writer name, the author of opus, the topic of opus, the book of opus, Press, introduction, and ..., In the inter of every text it makes the addressee look in opus cognition limited to specific subjects. One of the Pare text criterions in the opus, is topic of opus. Notice to the application of topic in transfer comprehension and make opus total frame, is effected that the Poets and writers have specific sensibility for choosing topic. Shafiee Kadkani is a contemporary Poet of Iran. He tried to choose his poem topics with a specific way in the present research. The style characters of his Poem (Hezareh Devom ahoye Kohi) is studied as analysis quality content. The Pragmatics of this research in relation topic with text and also aesthetics choosing topics is mention in the Poem contents. These results his Poem is caused the Poem topics have irrefrangible link with the poem text, and in the cases of topics can analysis the poet's Poem and idea. According to style, choosing topic in his poem is biased on the Lingual, literary and content. The survey relation topic with text in his Poem characters (Hezareh Dovom ahoye Kohi) open a new window of writer's cosmography and letter context on the address which maybe isn't feasible without notice to topic.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Para text
  • topic
  • contemporary poem
  • shafiee kadkani
  • Hezareh Dovom Ahoye Kohi
CAPTCHA Image