دیدگاه‎های بلاغی صهبایی در "شرح سه‌نثر ظهوری"

نوع مقاله : مقاله پژوهشی.

نویسندگان

استاد،گروه زبان و ادبیات فارسی، تبریز ، ایران

چکیده

یکی ازشروح بلاغی برجستۀ فارسی که در قرن نوزدهم میلادی در شبه قاره به نگارش درآمد، "شرح سه‌نثر ظهوری" نوشتۀ امام‎بخش صهبایی است که از جهت نقد زبان‎شناسی، بلاغی و ادبی دارای ویژگی‎هایی است که بررسی و تحلیل این عناصر می‌‎تواند به مخاطب در شناخت مظاهر زبان‌شناسی و نقد ادبی تازه شکل گرفتۀ این دوران یاری برساند. این مقاله می‌کوشد تا نقش این عناصر تازۀ بلاغی را در تحول نقد بلاغی و ادبی این دوره بررسی کند. برای این منظور، به بررسی شگردهای بلاغی که در کتاب‌های بلاغت فارسی کمتر نمود دارد، پرداخته شده است؛ چون سجع مردّف، مجاز در مجاز، مخالف‌خوانی در تلمیح، نگاه نو به استعارۀ مکنیه و تضاد معنوی. بعضی از این شگردهای بلاغی حاصل مطالعۀ صهبایی در امّهات کتب بلاغی نظیر "مختصرالمعانی" و "مطوّل" تفتازانی است که بارها به شکل مستمر در استدلالات خود از آن استفاده می‌کند. در اعتقاد صهبایی ملاک پذیرش استعاره، همان "آحاد"، یعنی نخبگان ادبی هستند که آن را به کار می‎برند. صهبایی معتقد است که زبان مجازی، ذاتاً ساخت شکن است؛ زیرا نخست با تغییر گونة بیان، معنـای متفـاوتی را پیـشنهاد مـی‌کنـد و در مرحلـة دوم امکان قطعیت معنای پیشنهادی را رد و آن معنای قطعی را انکار می‌کند. در این پژوهش برآنیم با رویکرد تحلیلی و توصیفی آرای صهبایی را بر اساس موازین بلاغی با تکیه بر رسالۀ "شرح سه‌نثر ظهوری" در حد وسع خود مورد بررسی قرار دهیم.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Sahbaian’s Rhetorical Views on Sharh Seh Nasr Zohouri

نویسندگان [English]

  • Mohammad Khakpour
  • Mohamad Mahdipoor
  • mehdi bagheri
Professor at Tabriz University
چکیده [English]

One of the most important literary works written in the subcontinent in the nineteenth century AD is the "Sharh-e-Se Nathr-e-Zuhuri" written by Imam Bakhsh Sahbaiie, which has the characteristics of linguistic, rhetorical and literary criticism that study and analyze these elements to help the audience to understand the manifestations of linguistics and newly formed literary criticism of this period. This article tries to examine the role of these new rhetorical elements in the evolution of rhetorical and literary criticism of this period. For this purpose, the rhetorical techniques that are less common in Persian rhetoric books have been studied; Because the Saj-e-Moradaf (Lop-Sided), Metonymy in Metonymy, Disagreement in Allusion, have a new glance at the Trope Par Metonymy and Spiritual Paradox. Some of these rhetorical tricks are the result of Sahbaiie's study of the rhetoric of rhetorical books, such as "Mokhtsar al-Ma'ani" and "Motaval" Taftazani, which he uses many times in his arguments. In Sahbaiie’s belief, the criterion for accepting metaphor is the "individuals", that is, the literary elite who use it. Sahbaiie believes that virtual language is inherently destructive; Because first, by changing the form of expression, it suggests a different meaning, and in the second stage, it rejects the possibility of certainty of the proposed meaning and denies that definite meaning. In this study, with an analytical and descriptive approach, we intend to examine Sahbaiie’s views based on rhetorical criteria, relying on the dissertation "Sharh-e-Se Nathr-e-Zuhuri" to a large extent.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sahbai
  • Zohuri
  • Rhetorical Elements
  • Literary Criticism
CAPTCHA Image