موقعیت طبقاتی زنان در تعارض با کلیشه‌های جنسیتی در متون عرفانی‌-تعلیمی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی.

نویسنده

استادیار،دانشکده ادبیات فارسی و زبان های خارجی ، دانشگاه آزاد رودهن، ایران

چکیده

جایگاه زنان در متون عرفانی‌تعلیمی به‌جهت نماد‌وارگیِ نفس همواره در سطحی پایین‌تر از مردان که تمثیل عقل هستند، درنظر گرفته شده است و گفته شده که گفتمان عرفانی که در آن زن‌ستیزی معادل نفس‌ستیزی و دنیاگریزی است، بیش از گفتمان‌های دیگر ادبیات فارسی زن‌دشمن است.

این مقاله ابتدا با رویکردی ملهم از میلت که اِعمال سیاست‌های جنسی را در سه حوزۀ منزلت، نقش و منش دنبال می‌کند، به بررسی جایگاه، نقش و منش زنان طبقۀ بالا (زنان منسوب به دربار) و متقابلاً زنان طبقۀ پایین (کنیزان) در حکایات سه منظومه‌سرای شاخص ادبیاتِ عرفانی، یعنی سنایی، عطار و مولوی می‌پردازد و سپس نقش زنان را در بافت عرفانیِ حکایات مورد بررسی قرار می‌دهد و درنهایت با توجه به نقش زنان در هر دو بافت، رویکرد سه نویسنده را به زن ارزیابی می‌کند. مهمترین دستاورد این مقاله این است که جایگاه دقیق گفتمان عرفانی‌تعلیمی را در بازتولید و یا عدم بازتولید کلیشه‌های جنسی که تحت تاثیر مستقیم قشربندی اجتماعی است، آشکار میکند و به بررسیِ سازوکار و شیوۀ اعمال پدرسالاری می‌پردازد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Effect of Educational Mystical Texts on Reproduction of Gender Stereotypes

نویسنده [English]

  • parnoosh pajouhesh
Assistant Professor, Faculty of Persian Literature and Foreign Languages, Islamic Azad University, Roudehen, Iran
چکیده [English]

been considered always in a level lower than men who are allegory of reason, and said that a mystical discourse therein misogyny is equivalent to anti-egoism and unworldliness, is more misogynist than other discourses in Persian literature.

This paper firstly with a Millet -inspired approach that pursues applying sexual politics in three areas of position, role, and character, studies on the position, role and character of women of upper class (women attributed to the court) and mutually the women of lower class (maids) in the anecdotes of the three prominent poets of the mystical literature, namely Sanaei, Attar and Molavi. Then, investigates the role of women in the mystical texture of reviewed anecdotes and finally in consideration of the women’s role in both textures, assesses the approach of three writers to the woman. The most important achievement of this article is revealing the precise position of educational mystical discourse in the reproduction or non-reproduction of sexual stereotypes that are directly impacted by social classification, and examines the mechanism and manner of patriarchal practice.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sexuality
  • Sexual Stereotype
  • Social Class
  • Women attributed to the Court
  • Maid
CAPTCHA Image