بررسی نمودها و نمادهای جعبۀ پاندورا در قصّه‌های عامیانۀ فارسی (مورد مطالعه: داراب‌نامۀ طرسوسی، قصّۀ حمزه و امیرارسلان نامدار)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی.

نویسنده

عضو هیئت علمی گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه رازی

10.22067/jls.2023.60421.0

چکیده

در این پژوهش برآنیم تا برحسب مفهوم جهانیِ پاندورا و جعبۀ او، نمودها و نمادهای این جعبه را در بافت قصّه‌های عامیانۀ مکتوب فارسی بکاویم. روش پژوهش از گونۀ استقرایی برحسب مطالعۀ کتابخانه‌ای به شیوۀ اسنادی است. اساس این پژوهش مبتنی‌بر ساختارشناسی اسطوره است که از سه منظر تقابل‌های دوگانه، اتحاد ژرف‌ساختی اساطیر و استعاری بودن اسطوره به چرایی همانندی نمودهای شرّ در این قصه‌ها با مفهوم جهانی جعبۀ پاندورا می‌پردازد. در این قصّه‌ها جا‌ها و مکان‌هایی که به نوعی با عنصر یا عناصر شرّ در ارتباط است و منشأ آفت و آفند است، مصداق جعبۀ پاندورا تصور شده است. این مکان‌ها از جهت معنایی، زبانی و استعاری و نیز از منظر «پیام» و «رمز» با جعبۀ پاندورا تفاوتی ندارند، تنها تفاوت آن‌ها در روش ترکیب و «ظرف» آن‌هاست و گرنه «مظروف» یکی است. پس از بررسی، پنج مکان در قالب قرارگاه مسکونی شرّ و نماد و نمود جعبۀ پاندورا تلقی شدند: باغ، چاه و زیرزمین، صندوق، حصار، قلعه یا شارستان و جزیره. در این میان بسامد شارستان و قلعه در این قصّه‌ها بیش از دیگر مکان‌هاست و در داراب‌نامه، بیش از دو قصّۀ دیگر است. قهرمانان قصّه‌ها نیروهای خیر هستند تا شرّ و آفند و بدی را یا نابود سازند یا محبوس کنند؛ بنابراین همۀ آنان استعاره از «امید» هستند، همان «امید»ی که در افسانۀ پاندورا بدان اشاره شده است. نتیجۀ کنجکاوی و سلوک (Quest) قهرمان رسیدن به این مکان‌هایی است که مکمن و معدن آفت و شر هستند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The abode of Evil and disaster Examining of the manifestations and symbols of the Pandora’s Box in the Persian folktales (case studies: Darabnama, Hamzanama and Amirarsalan namdar)

نویسنده [English]

  • amirabbas azizifar
Faculty member at Razi University
چکیده [English]

Myths around the world have inherent dialogue and interaction. The concept of creation and the creator of the universe has been one of the most central aspects of mythological trade. In this study, in order to understand the global concept of Pandora and her box, we want to explore the manifestations and symbols of this box as the home of the evil and evil settlement in the context of written Persian folk tales. In these tales, all the places that are somehow related to the element or elements of evil and are the source of the plague, are considered as examples of the Pandora's Box. The tales which studied are Darabnama of Tarsus, Hamzanama and Amirarsalan Namdar. The reason for selecting of tales is the frequency of these places. After investigation, seven locations were considered to be the residence of the evil settlement and the symbol and appearance of the Pandora's box; Such as gardens, wells and basements, chests, fences, castles, domes, crypts, islands, valleys and crevices of rocks, and in the meantime the frequency of castles in these stories is more than other places and in the Darabnama, is more than two other tales. The heroes of the tales are the forces of good to either destroy or imprison evil; so they are all metaphors for "hope," the same "hope" that is mentioned in Pandora's Legend.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Pandora
  • Pandora&rsquo؛ s Box
  • Darabnama of Tarsus
  • Hamzanama
  • Amirarasalan namdar
CAPTCHA Image