دوره و شماره: دوره 56، شماره 1 - شماره پیاپی 220، خرداد 1402، صفحه 1-140 
مأخذشناسی روایت‌های فردوسی‌نامه

صفحه 67-94

روح الله اسدی؛ علیرضا شوهانی؛ رحمان ذبیحی