گونه شناسی تطبیقی طردیه (نخجیرگانی) در شعر فارسی و عربی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی.

نویسندگان

1 استادیار زبان و ادبیات فارسی/ دانشگاه بیرجند

2 دانشیار، گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران

10.22067/jls.2023.78689.1352

چکیده

«طردیه» (نخجیرگانی) یکی از انواع شعر در ادبیات فارسی و عربی است. سابقۀ این نوع از شعر در ادبیات عربی به دورۀ جاهلی بازمی‌گردد، اما در دورۀ عباسی است که طردیه به عنوان یک نوع ادبی مستقل مطرح می‌شود. رواج این نوع ادبی در دورۀ عباسی تحت تأثیر رواج شکار و علاقۀ وافر خلفای عباسی و اشراف به این تفریح درباری مرسوم در ایران دورۀ ساسانی بوده است. این نوع ادبی به تبع شعر عربی در شعر فارسی نیز رواج می‌یابد و و به عنوان یکی از زیرگونه های قصیدۀ مدحی مورد توجه بعضی از شاعران درباری، به‌ویژه شاعران دربار غزنوی، سلجوقی و گورکانیان هند قرار می‌گیرد. هدف مقالۀ حاضر بررسی ویژگی‌ها/ قراردادهای این نوع ادبی در شعر فارسی و عربی، بیان شباهت‌ها و تفاوت‌های آن در این دو زبان، تفاوت آن با «شعر شکار» و ارائۀ تعریفی جامع و مانع از آن است. برای این منظور به بررسی گونه‌شناسانۀ نمونه‌های این نوع ادبی در ادبیات فارسی و عربی پرداخته شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Comparative typology of Tardiyeh (Nakhjirgani) in Persian and Arabic poetry

نویسندگان [English]

  • Abbass Vaezzadeh 1
  • Mohammad Reza Azizi 2
1 Assistant Professor of Persian language and literature/University of Birjand
2 Associate Professor, Arabic Language and Literature, University of Birjand, Birjand, Iran
چکیده [English]

"Tordiyeh" (Nakhjirgani) is one of the types of poetry in Persian and Arabic literature. The history of this type of poetry in Arabic literature goes back to the Jahili period, but it is in the Abbasid period that the thardiyyah is presented as an independent literary type. The spread of this type of literature in the Abbasid period was influenced by the prevalence of hunting and the great interest of the Abbasid caliphs and nobles in this court entertainment that was common in Iran during the Sassanid period. This type of literature is popular in Persian poetry as well, following Arabic poetry, and it is the focus of some court poets, especially Ghaznavid, Seljuk and Gurkanian court poets. The purpose of this article is to investigate the characteristics/conventions of this literary type in Persian and Arabic poetry, to express its similarities and differences in these two languages, its difference with "hunting poetry" and to provide a comprehensive definition and prevent it. For this purpose, a typological examination of examples of this literary type in Persian and Arabic literature has been done.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Persian and Arabic poetry
  • Tardiyeh (Nakhjirgani)
  • Shekar poetry
  • comparative typology
  • literary genre
CAPTCHA Image