به دستش یکی تند سارنج بود (ابهام‌زدایی از رزم‌افزاری ناشناخته)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی.

نویسنده

گروه زبان و ادبیات فارسی- دانشکده علوم انسانی- دانشگاه آیت الله بروجردی- بروجرد

10.22067/jls.2023.81333.1412

چکیده

در منابع کهنِ سلاح‌شناسی و نیز متون تاریخی و پهلوانی، گاهی از رزم‌افزارهایی نام برده شده است که امروزه برای پژوهشگران و محققان ادبِ حماسی و پهلوانی، ناآشنا و غریب می‌نماید. یکی از این رزم‌افزارها، « سارنج » نام دارد که ظاهراً برای نخستین‌بار در منظومة زرّین‌قبانامه –که از منظومه‌های بلندِ پهلوانیِ عهد صفوی است- از آن یاد شده است و مصححِ فاضلِ آن، اظهار داشته‌اند که این واژه را در فرهنگ‌ها و متون نیافته‌‌اند و فعلاً منحصر به یگانه کاربردِ آن در زرّین‌قبانامه است. نگارندة این جستار، با پژوهش در متون پهلوانی، تاریخی و قصه‌‌های بلندِ عامیانة ماجراجویانه، علاوه بر یافتنِ نمونه‌هایی دیگر از سارنج ، و توصیفِ شکل و ساختارِ ظاهری این رزم‌افزار و نحوة به‌کارگیریِ آن توسط طبقه‌ و گروهی خاص از پهلوانان و جنگجویان، به این نتیجه رسیده است که واژة سارنج برای نخستین‌بار، در ریختی کهن‌تر و اصیل‌تر، در قرن ششم و هفتم استفاده می‌شده است و پس از آن، در زنجیره‌ای دَرهم و پیچیده از تصاحیف و تغییرات، به سارنج مبدّل گردیده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

In his hand, there was a sharp Saranj (Disambiguation of an unknown weapon)

نویسنده [English]

  • behzad atooni
Department of Persian Language and Literature ; faculty of humanities ; university of Ayatollah Boroujerdi ; boroujerd
چکیده [English]

In the ancient sources of weaponology as well as historical and heroic texts, sometimes, some weapons are mentioned, which today seem unfamiliar and strange to researchers and scholars of epic and heroic literature. One of these weapons is called "Saranj", which is apparently mentioned for the first time in the Zarrin Qaba-nameh - which is one of the long heroic Poetries of the Safavid era - and its corrector has stated that did not find this word in the dictionaries and texts, and its use is unique in Zarrin Qaba-nameh. The author of this essay, by researching in heroic texts, history and long adventurous tales, in addition to finding other examples of Sarinj, and describing the appearance and structure of this weapon, and how it is used by a certain class and group of heroes, conclude that the word Saranj was used for the first time, in an older and more original form, in the sixth and seventh centuries, and after that, it was changed to Saranj in a complex chain of translations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • weapons
  • Zarrin Qaba-nameh
  • Saranj
  • heroic literature
CAPTCHA Image