'شرحی بر قصیده جملیه' یا شرحی بر روایت یک خاطرة جمعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی.

نویسندگان

گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

10.22067/jls.2023.81355.1422

چکیده

توجه روایت‌شناسان به گونه‌ای از زاویه‌دید ما-راوی که قابل تقلیل به انواع دیگر روایت نباشد، ریشه در مطالعات میان‌رشته‌ای دارد که در آن‌ها تلاش شده است اثبات گردد اساساً روایتگری به‌صورت جمعی امکان‌پذیر است. یکی از ژانرهایی که می‌تواند بستر کارآمدی برای به‌کارگیری این شیوه باشد، خاطره‌گویی به صورت جمعی است. ژانر خاطره با پیروی از الگوی کارکرد ذهن پرداخته می‌شود و برای باورپذیر شدن روایت، نویسنده حتی خطاهای رایج در فرآیند تداعی معانی در ذهن را نیز شبیه‌سازی می‌کند. از سوی دیگر خاطرة جمعی که از زبان راوی جمعی روایت می‌شود، از ظرفیت‌های منحصر به‌فردی مثل غلبه بر محدودیّت اوّل‌شخص مفرد (به شکل کلاسیک) و محصور نبودن در زمان‌و مکان بهره می‌برد. این پژوهش با خوانش داستان شرحی بر قصیدة جملیه که روایتی در ژانر خاطره با روایتگری جمعی است، نشان می‌دهد گلشیری چگونه امکانات این دو مقوله را در تلفیق با یک‌دیگر در داستانی واحد به کار برده و چگونه با افزودن لحن کهن‌گرایانه و طنزگون، سبکی نوآورانه در ما-روایت ایجاد کرده است که از طرفی موید راوی جمعی باشد و عاملی برای فاصله‌گذاری قرار گیرد و از طرف دیگر جهت‌گیری نویسنده را در قبال سوژة مرکزی داستان که تصویری آیینی-شبه‌مذهبی است، نشان دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

"Sharhi Bar Ghasideye Jamalie" Or a Description of the Narrative of a Collective Memory

نویسندگان [English]

  • Nastaran Shahbazi
  • Hossein Bayat
Department of Persian Language and Literature, Faculty of Literature and Humanities, Kharazmi University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Narration experts'attention to a type of aspect of we-narrator which can not be decreased to other types of narration has its root in mid-field studies trying to prove that group narration is basically plausible. One of the genres which can be an efficient bed for using such an approach is telling memories as a group. Following the pattern of mind function, the genre of memory is formed and simulating the common mistakes faced in realization of the narration, the author makes the narration believable. In addition, collective memory narrated by a group narrator benefits exclusive features including overcoming the classical limitation of first singular and not being limited to time and place. Reading the story of a description for ghaside jomliye which is a narration of group narration genre,the present study shows how Golshiri used the features of these two maghule in combination with each other in one story and how he created a new approach in we-narration by in a humorous and archaic tune in a way that on the one side shows the group narrator and a factor for distancing and on the other side it shows the author's direction facing the central subject of the story which is a semi-religolious-ritual reflection.

کلیدواژه‌ها [English]

  • We-Narrator
  • "
  • Sharhi Bar Ghaside-ye Jamalie"
  • Golshiri
  • Collective Memory
  • Collective Narrative
CAPTCHA Image