نویسنده = حسین آقاحسینی
معرّفی «جواهرنامه» محمّد بن مبارک شاه قزوینی

دوره 45، شماره 4، خرداد 1391، صفحه 45-64

سمانه جعفری؛ سید علی اصغر میرباقری فرد؛ حسین آقاحسینی


هالة ارزشی واژگان

دوره 42، شماره 2، بهمن 1388، صفحه 161-180

حسین آقا حسینی؛ مسعود آلگونه جونقانی


تحلیلی بر بازتاب جشنها و عیدها در شعرفارسی*(تا سده هفتم)

دوره 40، شماره 3، آبان 1386، صفحه 1-18

حسین آقاحسینی؛ زهرا صالحی ساداتی