نویسنده = فرزاد قائمی
تعداد مقالات: 13
3. مقایسۀ اسطورۀ هوشنگ در شاهنامه و خدای نامه ها بر اساس فزون متنیت ژنت

دوره 47، شماره 2، زمستان 1393، صفحه 43-64

حامد صافی؛ فرزاد قائمی؛ مه دخت پورخالقی چترودی


13. تحلیل نقش نمادین اسطورة آب و نمودهای آن در شاهنامة فردوسیبر اساس روش نقد اسطوره ای

دوره 42، شماره 2، زمستان 1388، صفحه 69-93

فرزاد قائمی؛ قوام قوام؛ یاحقی یاحقی