نویسنده = فرزاد قائمی
مقایسۀ اسطورۀ هوشنگ در شاهنامه و خدای نامه ها بر اساس فزون متنیت ژنت

دوره 47، شماره 2، شهریور 1393، صفحه 43-64

حامد صافی؛ فرزاد قائمی؛ مه دخت پورخالقی چترودی