نویسنده = سعید شفیعیون
کارآوا به منزله نوع ادبی

دوره 55، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 53-81

سعید شفیعیون؛ تکتم بهرامی؛ محمد جعفری قنواتی


نشانه شناسی تقابل های دوگانه در حکایت «دختر کعب» الهی نامة عطار (با محوریت ترجیحی رمزگان های «رازداری» و «افشاگری»)

دوره 50، شماره 2، آذر 1396، صفحه 1-23

ناهید نصرآزادانی؛ حسین آقاحسینی؛ سعید شفیعیون؛ سیده مریم روضاتیان


سراپا؛ یکی از انواع ادبی غریب فارسی

دوره 43، شماره 3، مرداد 1389، صفحه 147-174

سعید شفیعیون