نویسنده = عبدالله رادمرد
ویژگی‌ها و عملکرد فرمانروای آرمانی در اندیشۀ فارابی و فردوسی

دوره 53، شماره 3، آبان 1399، صفحه 1-23

یوسف بینا؛ عبدالله رادمرد؛ محمدجعفر یاحقی؛ مهدی نجف‌زاده


بررسی متن بیاض خوشبویی بر مبنای رویکرد نقد متنی

دوره 52، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 73-94

حسن قوامی؛ عبدالله رادمرد؛ سلمان ساکت


ارکان نامه نگاری در مخزن الانشا و تطبیق آن در فراید غیاثی

دوره 48، شماره 2، شهریور 1394، صفحه 29-51

سیده شکوفه اکبرزاده؛ عبدالله رادمرد؛ سید عباس محمدزاده رضایی


بازنگری معنایی در «التفات» بلاغی و اقسام و کارکردهای آن

دوره 45، شماره 1، خرداد 1391، صفحه 143-168

هما رحمانی؛ عبدالله رادمرد


سرچشمه‌های فکری رمز و تصویر در معارف بهاءولد

دوره 44، شماره 2، شهریور 1390، صفحه 123-156

سیّد حسین فاطمی؛ تقی پورنامداریان؛ عبدالله رادمرد؛ مهدی پرهام


نقش ابیات شاهنامه در انسجام متنی تاریخ جهانگشا

دوره 43، شماره 4، آبان 1389، صفحه 67-108

فرزانه علوی زاده؛ سلمان ساکت؛ عبدالله رادمرد