نویسنده = سید علی محمودی لاهیجانی
سال‌های سرودن شاهنامه و ستایش محمود غزنوی

دوره 52، شماره 4، بهمن 1398، صفحه 43-68

سید علی محمودی لاهیجانی


فرمول‌های اسم-صفت هنری در شاهنامۀ فردوسی میراثی از سروده‌های شفاهی در خداینامۀ پهلوی

دوره 49، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 21-51

سید علی محمودی لاهیجانی؛ محمد فشارکی؛ محبوبه خراسانی