نویسنده = ���������� ������ ������������ ����������
ملاحظاتی درباره‌ی تصحیح برزونامه‌ی کهن

دوره 53، شماره 3، آبان 1399

محمود رضایی دشت ارژنه؛ حامد عباسی


ملاحظاتی دربارۀ ضبط و شرح برخی از بیت های کوش نامه

دوره 52، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 127-149

محمود رضایی دشت ارژنه


بررسی اسطورۀ ضحاک بر اساس ساختار تقابل‌های دوگانۀ کلود لوی‌استروس

دوره 49، شماره 4، آذر 1395، صفحه 67-92

سعید عبادی جمیل؛ محمود رضایی دشت ارژنه؛ گلنار قلعه خانی