کلیدواژه‌ها = ادبیات تعلیمی
تعداد مقالات: 2
1. فرزندنامه؛ به مثابه یک ژانر

دوره 54، شماره 1، بهار 1400

صبا جلیلی جشن آبادی؛ سید مهدی رحیمی


2. «خردگویه» زیرگونه ای در ادبیات تعلیمی

دوره 52، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 57-77

مرضیه اسماعیل زاده مبارکه؛ محسن محمدی فشارکی