کلیدواژه‌ها = اسفندیار
مقایسة «رویین تنی و چشم آسیب پذیر اسفندیار» در متن های فارسی میانه (پهلوی) و شاهنامة فردوسی

دوره 45، شماره 2، شهریور 1391، صفحه 25-59

اقدس فاتحی؛ طاهره خوشحال دستجردی؛ محسن ابوالقاسمی


زایش اسطوره‌های ترمیمی در سنت اساطیری ایران

دوره 44، شماره 3، آبان 1390، صفحه 149-166

علیرضا مظفری


ساختارشناسی تطبیقی داستان رستم و اسفندیار در نهایةالارب و شاهنامه

دوره 44، شماره 2، شهریور 1390، صفحه 1-32

محمّد جعفر یاحقّی؛ سیّد حسین فاطمی؛ مه دخت پورخالقی چترودی؛ رقیه شیبانی فر