دوره و شماره: دوره 45، شماره 3، خرداد 1391 
ضرورت تصحیح دوبارة کیمیای سعادت

صفحه 29-55

سلمان ساکت؛ محمّد جعفر یاحقّی؛ محمّد رضا راشد محصّل؛ محمود عابدی