دوره و شماره: دوره 47، شماره 2 - شماره پیاپی 185، شهریور 1393