دوره و شماره: دوره 47، شماره 3 - شماره پیاپی 186، آبان 1393