دوره و شماره: دوره 51، شماره 3 - شماره پیاپی 202، پاییز 1397 
5. بازنگری در تاریخ استقلال فن بدیع در بلاغت اسلامی

صفحه 97-116

مصطفی جلیلی تقویان؛ روح الله هادی؛ محمدرضا ترکی؛ علی نوروزی