نویسنده = مه دخت پورخالقی چترودی
شاهنامه و علم مدیریت با تأکید بر هرم سلسله نیازهای مزلو

دوره 48، شماره 1، اردیبهشت 1394، صفحه 109-140

شیرین صمصامی؛ مهدخت پورخالقی چترودی


مقایسۀ اسطورۀ هوشنگ در شاهنامه و خدای نامه ها بر اساس فزون متنیت ژنت

دوره 47، شماره 2، بهمن 1393، صفحه 43-64

حامد صافی؛ فرزاد قائمی؛ مه دخت پورخالقی چترودی


بررسی متن نامة مسعود غزنوی به ارسلان‌خان در تاریخ بیهقی با روش تحلیل گفتمان انتقادی

دوره 47، شماره 1، مرداد 1393، صفحه 71-102

محدّثه قدسی؛ دکتر محمّدجعفر یاحقیّ؛ دکتر مه‌دخت پورخالقی‌چترودی


بررسی روایت داستان اسکندر و دارا در دو گزارش ابن مقفّع و فردوسی

دوره 45، شماره 1، بهمن 1391، صفحه 1-35

سیّد حسین فاطمی؛ محمّدجعفر یاحقّی؛ مه دخت پورخالقی چترودی؛ رقیّه شیبانی‌فر


اشعار نویافته از انوری در نسخه‌ای کهن

دوره 45، شماره 4، خرداد 1391، صفحه 19-43

محسن شریفی صحی شریفی صحی؛ مهدخت پورخالقی چترودی


سرقت ادبی عبدالواسع جبلی از دیوان سنایی

دوره 44، شماره 4، بهمن 1390، صفحه 85-106

محسن شریفی؛ مه دخت پورخالقی چترودی


ساختارشناسی تطبیقی داستان رستم و اسفندیار در نهایةالارب و شاهنامه

دوره 44، شماره 2، اردیبهشت 1390، صفحه 1-32

محمّد جعفر یاحقّی؛ سیّد حسین فاطمی؛ مه دخت پورخالقی چترودی؛ رقیه شیبانی فر


کردارشناسی گرشاسپ در گذاراز اسطوره به حماسه و تاریخ

دوره 43، شماره 4، آبان 1389، صفحه 43-66

مه دخت پورخالقی چترودی؛ محمّد رضا راشد محصل؛ نقیب نقوی؛ حمید طبسی