نویسنده = پورخالقی چترودی، مه دخت
تعداد مقالات: 9
1. شاهنامه و علم مدیریت با تأکید بر هرم سلسله نیازهای مزلو

دوره 48، شماره 1، بهار 1394، صفحه 109-140

شیرین صمصامی؛ مهدخت پورخالقی چترودی


2. مقایسۀ اسطورۀ هوشنگ در شاهنامه و خدای نامه ها بر اساس فزون متنیت ژنت

دوره 47، شماره 2، زمستان 1393، صفحه 43-64

حامد صافی؛ فرزاد قائمی؛ مه دخت پورخالقی چترودی


3. بررسی متن نامة مسعود غزنوی به ارسلان‌خان در تاریخ بیهقی با روش تحلیل گفتمان انتقادی

دوره 47، شماره 1، تابستان 1393، صفحه 71-102

محدّثه قدسی؛ دکتر محمّدجعفر یاحقیّ؛ دکتر مه‌دخت پورخالقی‌چترودی


4. بررسی روایت داستان اسکندر و دارا در دو گزارش ابن مقفّع و فردوسی

دوره 45، شماره 1، زمستان 1391، صفحه 1-35

سیّد حسین فاطمی؛ محمّدجعفر یاحقّی؛ مه دخت پورخالقی چترودی؛ رقیّه شیبانی‌فر


5. اشعار نویافته از انوری در نسخه‌ای کهن

دوره 45، شماره 4، بهار 1391، صفحه 19-43

محسن شریفی صحی شریفی صحی؛ مهدخت پورخالقی چترودی


6. سرقت ادبی عبدالواسع جبلی از دیوان سنایی

دوره 44، شماره 4، زمستان 1390، صفحه 85-106

محسن شریفی؛ مه دخت پورخالقی چترودی


7. ساختارشناسی تطبیقی داستان رستم و اسفندیار در نهایةالارب و شاهنامه

دوره 44، شماره 2، بهار 1390، صفحه 1-32

محمّد جعفر یاحقّی؛ سیّد حسین فاطمی؛ مه دخت پورخالقی چترودی؛ رقیه شیبانی فر


8. کردارشناسی گرشاسپ در گذاراز اسطوره به حماسه و تاریخ

دوره 43، شماره 4، پاییز 1389، صفحه 43-66

مه دخت پورخالقی چترودی؛ محمّد رضا راشد محصل؛ نقیب نقوی؛ حمید طبسی