کلیدواژه‌ها = نقد
نقد و بررسی رویکردهای زن‌محور در پژوهش‌های ادبیات عامة ایران

دوره 55، شماره 3، آبان 1401، صفحه 1-27

فرشته آلیانی؛ محرم رضایتی کیشه خاله؛ رضا چراغی


چهار بیت نویافته از رودکی در فرهنگ عجایب اللّغة : اصیل یا جعل؟

دوره 53، شماره 2، تیر 1399، صفحه 97-120

زهرا نصیری شیراز؛ سجاد دهقان؛ نصراله امامی