کلیدواژه‌ها = نقد
نقد و بررسی رویکردهای زن‌محور در پژوهش‌های ادبیات عامة ایران

دوره 55، شماره 3، آبان 1401، صفحه 1-27

فرشته آلیانی؛ محرم رضایتی کیشه خاله؛ رضا چراغی


نظریه و متن ادبی (آسیب‌شناسی مقالات منتشرشده بر پایۀ آرای گریماس)

دوره 54، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 127-147

هیوا حسن پور؛ سیده بشری حسینی؛ نگین گنجی


چهار بیت نویافته از رودکی در فرهنگ عجایب اللّغة : اصیل یا جعل؟

دوره 53، شماره 2، تیر 1399، صفحه 97-120

زهرا نصیری شیراز؛ سجاد دهقان؛ نصر الله امامی