دوره و شماره: دوره 49، شماره 2، بهار 1395 

مقاله پژوهشی.

1. اسطورة آفرینش در آیین ایزدی

صفحه 1-20

سامان رحمان زاده؛ فاطمه مدرّسی


3. چهره‌شناسی رستم یک دست و هم‌گرایی و ستیزه‌گری او با رستم زال در شاهنامۀ کردی (گورانی)

صفحه 53-79

سید ایوب نقشبندی؛ میر جلال الدین کزازی؛ محمد علی داوود آبادی فراهانی


4. تحلیل رمان فریدون سه پسر داشت بر اساس منطق گفتگویی باختین

صفحه 81-105

فاطمه زمانی؛ عبدالله حسن زاده میرعلی؛ حسن اکبری بیرق