دوره و شماره: دوره 49، شماره 2 - شماره پیاپی 193، شهریور 1395 

مقالۀ پژوهشی

اسطورة آفرینش در آیین ایزدی

صفحه 1-20

سامان رحمان زاده؛ فاطمه مدرّسی


چهره‌شناسی رستم یک دست و هم‌گرایی و ستیزه‌گری او با رستم زال در شاهنامۀ کردی (گورانی)

صفحه 53-79

سید ایوب نقشبندی؛ میر جلال الدین کزازی؛ محمد علی داوود آبادی فراهانی


تحلیل رمان فریدون سه پسر داشت بر اساس منطق گفتگویی باختین

صفحه 81-105

فاطمه زمانی؛ عبدالله حسن زاده میرعلی؛ حسن اکبری بیرق