نویسنده = ���������� �������� ��������
برابرنهادهای فارسی آتمن و برهمن در مثنویهای بیدل با نظر به آموزه‌های مکتب ادوایته ودانته

دوره 55، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 48-71

گلناز میرسالاری؛ مریم صالحی نیا؛ مریم صالحی نیا؛ فیاض قرایی


خان آرزو و مسألۀ سبک شناسی در تذکرۀ مجمع النفایس

دوره 49، شماره 1، اردیبهشت 1395، صفحه 129-154

مریم صالحی نیا؛ حجت برهانی


بررسی شیوه‌های شخصیّت‌پردازی نظامی گنجوی با تکیه بر سه شخصیّت خسرو، بهرام و اسکندر

دوره 47، شماره 2، بهمن 1393، صفحه 119-146

اسما حسینی مقدم؛ مریم صالحی نیا؛ محمّد جواد مهدوی