کلیدواژه‌ها = رستم
پیکرکی همسانِ نوزاد

دوره 51، شماره 1، اردیبهشت 1397، صفحه 129-132

ژاله آموزگار


«کک کوهزاد» و «شکاوند کوه» دو داستان از روایتی واحد

دوره 51، شماره 1، اردیبهشت 1397، صفحه 167-184

بهزاد اتونی


ساختار شناسی خان های رستم و تارئیل

دوره 48، شماره 3، آبان 1394، صفحه 1-32

مهوش واحددوست


روایت دیگری از نبرد رستم با کک کوهزاد

دوره 46، شماره 2، آذر 1392، صفحه 51-72

رضا غفوری


ساختارشناسی تطبیقی داستان رستم و اسفندیار در نهایةالارب و شاهنامه

دوره 44، شماره 2، اردیبهشت 1390، صفحه 1-32

محمّد جعفر یاحقّی؛ سیّد حسین فاطمی؛ مه دخت پورخالقی چترودی؛ رقیه شیبانی فر