کلیدواژه‌ها = تصحیح
تعداد مقالات: 9
1. چهار بیت نویافته از رودکی در فرهنگ عجایب اللّغة : اصیل یا جعل؟

دوره 53، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 97-120

زهرا نصیری شیراز؛ سجاد دهقان؛ نصراله امامی


4. مر یا من؟ پیشنهادی دربارۀ تصحیح یک بیت از شاهنامه

دوره 45، شماره 1، زمستان 1391، صفحه 65-73

چنگیز مولایی


5. شعر سنایی در لغت نامة دهخدا

دوره 45، شماره 3، بهار 1391، صفحه 57-79

نجمه دری


7. چنار یا خیار؟ (بازخوانی دو بیت از حدیقة سنایی بر اساس یک باور عامیانه)

دوره 45، شماره 3، بهار 1391، صفحه 81-103

محمّد صادقی شهپر؛ رضا صادقی شهپر


8. نگاهی انتقادی به ترجمه، تصحیح و تحشیۀ چین نامه

دوره 45، شماره 4، بهار 1391، صفحه 111-133

فرانک جهانگرد


9. مبارک فال (نسخۀ نویافتۀ سن ژوزف)

دوره 44، شماره 3، زمستان 1390، صفحه 65-100

مصطفی جیحونی