کلیدواژه‌ها = تصحیح
چهار بیت نویافته از رودکی در فرهنگ عجایب اللّغة : اصیل یا جعل؟

دوره 53، شماره 2، تیر 1399، صفحه 97-120

زهرا نصیری شیراز؛ سجاد دهقان؛ نصر الله امامی


نگاهی انتقادی به ترجمه، تصحیح و تحشیۀ چین نامه

دوره 45، شماره 4، بهمن 1391، صفحه 111-133

فرانک جهانگرد


شعر سنایی در لغت نامة دهخدا

دوره 45، شماره 3، آبان 1391، صفحه 57-79

نجمه دری


چنار یا خیار؟ (بازخوانی دو بیت از حدیقة سنایی بر اساس یک باور عامیانه)

دوره 45، شماره 3، آبان 1391، صفحه 81-103

محمّد صادقی شهپر؛ رضا صادقی شهپر


مبارک فال (نسخۀ نویافتۀ سن ژوزف)

دوره 44، شماره 3، آبان 1390، صفحه 65-100

مصطفی جیحونی