دوره و شماره: دوره 40، شماره 1 - شماره پیاپی 158، آبان 1386 

مقالۀ پژوهشی

تحلیلی بر بازتاب جشنها و عیدها در شعرفارسی*(تا سده هفتم)

صفحه 1-18

حسین آقاحسینی؛ زهرا صالحی ساداتی


جدال خیر و شر؛ درونمایة شاهنامة فردوسی و کهن الگوی روایت*

صفحه 101-116

طالبیان/صرفی/بصیری/جعفری طالبیان/صرفی/بصیری/جعفری


بررسی تطبیقی شخصیّت بهرام در شاهنامه و هفت پیکر*

صفحه 117-139

غلامی نژاد /تقوی/براتی غلامی نژاد /تقوی/براتی


سام‌نامه از کیست؟ *

صفحه 159-176

محمّدزاده/رویانی محمّدزاده/رویانی