کلیدواژه‌ها = فردوسی
تعداد مقالات: 12
1. ویژگی‌ها و عملکرد فرمانروای آرمانی در اندیشۀ فارابی و فردوسی

دوره 53، شماره 3، پاییز 1399

یوسف بینا؛ عبدالله رادمرد؛ محمدجعفر یاحقی؛ مهدی نجف‌زاده


2. قانعی طوسی مقلّدِ کمترشناخته شدۀ فردوسی

دوره 51، شماره 1، بهار 1397، صفحه 55-90

سجاد آیدنلو


4. شاهنامه و علم مدیریت با تأکید بر هرم سلسله نیازهای مزلو

دوره 48، شماره 1، بهار 1394، صفحه 109-140

شیرین صمصامی؛ مهدخت پورخالقی چترودی


6. بررسی بسامد مکرر در روایت‌های زادن زال در شاهنامه

دوره 46، شماره 3، زمستان 1392، صفحه 139-166

مصطفی صدیقی


7. بررسی روایت داستان اسکندر و دارا در دو گزارش ابن مقفّع و فردوسی

دوره 45، شماره 1، زمستان 1391، صفحه 1-35

سیّد حسین فاطمی؛ محمّدجعفر یاحقّی؛ مه دخت پورخالقی چترودی؛ رقیّه شیبانی‌فر


8. آسیب شناسی مقالات حوزة فردوسی و شاهنامه در دهة هفتاد

دوره 45، شماره 2، زمستان 1391، صفحه 1-24

مرضیه خافی؛ محمّدجعفر یاحقّی؛ مه دخت پورخالقی چترودی؛ محمّد تقوی


9. حماسه نو در شعر شاملو

دوره 45، شماره 1، زمستان 1391، صفحه 121-142

سوسن جبری


10. چو آدینه هرمزدِ بهمن بود ...

دوره 44، شماره 3، زمستان 1390، صفحه 1-14

سجاد آیدنلو


11. نقد روایتی از چهارمقاله دربارة زندگانی فردوسی

دوره 44، شماره 3، زمستان 1390، صفحه 185-220

اکبر نحوی


12. ساختارشناسی تطبیقی داستان رستم و اسفندیار در نهایةالارب و شاهنامه

دوره 44، شماره 2، بهار 1390، صفحه 1-32

محمّد جعفر یاحقّی؛ سیّد حسین فاطمی؛ مه دخت پورخالقی چترودی؛ رقیه شیبانی فر