کلیدواژه‌ها = فردوسی
ویژگی‌ها و عملکرد فرمانروای آرمانی در اندیشۀ فارابی و فردوسی

دوره 53، شماره 3، آبان 1399، صفحه 1-23

یوسف بینا؛ عبدالله رادمرد؛ محمدجعفر یاحقی؛ مهدی نجف‌زاده


قانعی طوسی مقلّدِ کمترشناخته شدۀ فردوسی

دوره 51، شماره 1، اردیبهشت 1397، صفحه 55-90

سجاد آیدنلو


شاهنامه و علم مدیریت با تأکید بر هرم سلسله نیازهای مزلو

دوره 48، شماره 1، اردیبهشت 1394، صفحه 109-140

شیرین صمصامی؛ مهدخت پورخالقی چترودی


آسیب شناسی مقالات حوزة فردوسی و شاهنامه در دهة هفتاد

دوره 45، شماره 2، شهریور 1391، صفحه 1-24

مرضیه خافی؛ محمّدجعفر یاحقّی؛ مه دخت پورخالقی چترودی؛ محمّد تقوی


بررسی روایت داستان اسکندر و دارا در دو گزارش ابن مقفّع و فردوسی

دوره 45، شماره 1، خرداد 1391، صفحه 1-35

سیّد حسین فاطمی؛ محمّدجعفر یاحقّی؛ مه دخت پورخالقی چترودی؛ رقیّه شیبانی‌فر


حماسه نو در شعر شاملو

دوره 45، شماره 1، خرداد 1391، صفحه 121-142

سوسن جبری


چو آدینه هرمزدِ بهمن بود ...

دوره 44، شماره 3، آبان 1390، صفحه 1-14

سجاد آیدنلو


ساختارشناسی تطبیقی داستان رستم و اسفندیار در نهایةالارب و شاهنامه

دوره 44، شماره 2، شهریور 1390، صفحه 1-32

محمّد جعفر یاحقّی؛ سیّد حسین فاطمی؛ مه دخت پورخالقی چترودی؛ رقیه شیبانی فر