نویسنده = خلیلی خلیلی
«طعن» یا «آیرونی» در آثارمهدی اخوان ثالث

دوره 41، شماره 1، اردیبهشت 1387، صفحه 149-166

مشرف مشرف


خاستگاه و معانی واژة اعجم

دوره 40، شماره 2، بهمن 1386، صفحه 13-31

امیری خراسانی/محسنی نیا امیری خراسانی/محسنی نیا


بررسی تاریخی نظام آوایی گویش کرمانجی خراسان

دوره 40، شماره 2، بهمن 1386، صفحه 33-67

مصطفوی گرو مصطفوی گرو


شناخت اجتماعی و زبان

دوره 40، شماره 2، بهمن 1386، صفحه 115-134

امین یزدی امین یزدی


بررسی محتوایی شعر کودک در دهه هفتاد (گروههای سنی الف، ب و ج)

دوره 40، شماره 2، بهمن 1386، صفحه 169-194

زرقانی / عباسپور نوغانی زرقانی / عباسپور نوغانی


«سالهای ابری» در نگاهی نو (اتوبیوگرافی ـ رمان )

دوره 40، شماره 2، بهمن 1386، صفحه 195-220

علی اکبری/ کوچکیان علی اکبری/ کوچکیان


پژوهشی در منابع و سبک خطیب تبریزی درکتاب

دوره 40، شماره 1، آبان 1386، صفحه 19-36

صاحبعلی اکبری


آشیانه سیمرغ از درخت ویسپوبیش تا کوه البرز*

دوره 40، شماره 1، آبان 1386، صفحه 89-100

صدیقی صدیقی


جدال خیر و شر؛ درونمایة شاهنامة فردوسی و کهن الگوی روایت*

دوره 40، شماره 1، آبان 1386، صفحه 101-116

طالبیان/صرفی/بصیری/جعفری طالبیان/صرفی/بصیری/جعفری


بررسی تطبیقی شخصیّت بهرام در شاهنامه و هفت پیکر*

دوره 40، شماره 1، آبان 1386، صفحه 117-139

غلامی نژاد /تقوی/براتی غلامی نژاد /تقوی/براتی


تحقیقی دربارة شخصیّت و مقام شاعری غنیمت کنجاهی*

دوره 40، شماره 1، آبان 1386، صفحه 140-158

کهدویی کهدویی


سام‌نامه از کیست؟ *

دوره 40، شماره 1، آبان 1386، صفحه 159-176

محمّدزاده/رویانی محمّدزاده/رویانی